04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Šolska publikacija

ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2022 -23

Osnovna šola  Poldeta Stražišarja

VIZIJA

Postali bomo šola, kjer bodo otroci in mladostniki pridobivali znanje za življenje.

Znali se bodo učiti, misliti in kritično presojati informacije sodobne družbe.

Postali bodo odgovorni, samoiniciativni in sprejeti v širši socialni družbi.

Sprejemali bodo vrednote in vzorce vedenja sodobne družbe.

Postali bodo aktivni državljani in uresničevali svoje državljanske pravice in dolžnosti.’

Temeljne vrednote in poslanstvo:

 • spoštovanje človekovih in otrokovih pravic,
 • odgovornost,
 • pravičnost,
 • vztrajnost,
 • doslednost,
 • samospoštovanje,
 • samostojnost,
 • strpnost,
 • medsebojna pomoč, sodelovanje in solidarnost,
 • medsebojno zaupanje.

 

Dragi učenci, učenke, spoštovani starši, cenjeni sodelavci, sodelavke!

Pred nami je novo šolsko leto, nov začetek in hkrati nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali v preteklosti. Želim, da bi delo potekalo skladno s pričakovanji in željami vseh – učencev, učiteljev in staršev.

Dragi učenci in učenke, želim vam veliko uspeha v novem šolskem letu in prijetnega počutja v šoli. Preko različnih dejavnosti boste odkrivali lepoto, smiselnost in bogastvo sveta, ki nas obdaja. Vsi se zavedamo, da je učenje naporno, vendar znanje omogoča uresničitev vaših sanj, želja in pričakovanj. Želim vam, da bi z veseljem prihajali v šolo in z veliko vnemo sprejemali znanje. Bodite vedoželjni in nasmejani. Pomagajte drug drugemu, bodite med seboj strpni in prijazni.

Spoštovani starši in učitelji, vljudno vas vabim k sodelovanju. Povezujejo nas skupni cilji in le s sodelovanjem jih bomo lahko uresničevali. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi, zgledom in sodelovanjem usmerjali učence, da si bodo izoblikovali pozitivno podobo o sebi in svetu, imeli odgovoren odnos do učenja, prave vrednote, spoštljiv odnos do drugih in da si bodo znali zastaviti dovolj visoke cilje. Vabim vas, da skupaj ustvarjamo podobo, ki nam bo ob koncu šolskega leta v ponos. Veselim se sodelovanja z vami, vaših pobud, predlogov in iskrenih pogovorov.

Pred vami je Publikacija – vodnik, v katerem predstavljamo najpomembnejše podatke iz življenja in dela naše šole. Sprotne informacije boste lahko vsi uporabniki našli na naši spletni strani.

Verjamem, da bo to šolsko leto, ki je pred nami, zanimivo, pestro in polno doživetij. Želim vam pozitivno, delovno, prijetno in uspešno šolsko leto 2022/2023.

Aleksandra Valančič,  ravnateljica

 

USTANOVITELJ ŠOLE

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je z odlokom ustanovila občina Jesenice (Ur.l. RS štev. 29/92 in 40/92) z dne 27.5.1992.

OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice izvaja tri programe:

prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju,

posebni program vzgoje in izobraževanja za učence z zmerno in težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju v oddelkih vzgoje in izobraževanja,

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvaja za učence s specifičnimi učnimi težavami in se izvaja na bližnjih osnovnih šolah v okviru mobilne specialno pedagoške službe.

Skladno z vsakoletnim dogovorom strokovne delavke izvajajo tudi dodatno strokovno pomoč v predšolskem programu v enotah Vrtca Jesenice in vrtca Kranjska Gora.

ŠOLSKI OKOLIŠ

OŠ Poldeta Stražišarja nima določenega šolskega okoliša. V programe OŠ Poldeta Stražišarja se učenke in učenci vključujejo na podlagi odločb o usmeritvi, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo na podlagi strokovnih mnenj komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole, ki je sestavljen iz 11 članov. RAVNATELJ je pedagoški vodja in poslovodni organ. Njegove naloge so določene v 49. členu ZOFVI in vseh drugih podzakonskih aktih s področja vzgoje in izobraževanja, delovne zakonodaje in finančnih predpisov.

SVET ŠOLE  ima štiriletni mandat. Njegove pristojnosti so opredeljene v 48. členu ZOFVI in 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI (UL RS, št. 58/2009).

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev.

SVET STARŠEV skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Njegove pristojnosti so opredeljene v 66. členu ZOFVI.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Učiteljski zbor je glavni strokovni organ, ki daje pobude in predloge, obravnava, načrtuje, daje mnenje in odloča glede vseh strokovnih vprašanj, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom.

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci, ki poučujejo in delajo v posameznem razredu. Obravnava učno-vzgojno problematiko razreda, oblikuje individualizirane programe in drugo.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za koordinirano delo razreda, sodeluje s starši in drugo. Strokovni aktiv sestavljajo učitelji in zaposleni istih ali sorodnih predmetnih področij. Obravnava problematiko vzgojno-izobraževalnega dela.

Svet staršev sestavlja osem predstavnikov staršev, ki prihajajo iz vsakega oddelka po eden. Svet staršev voli predstavnike v svet zavoda, določa kandidate za šolski sklad, odloča o nadstandardnem programu in drugo. Strokovni organi šole so: učiteljski zbor šole, razredni učiteljski zbor, razredniki ter strokovni aktivi učiteljev.

ORGANIZIRANOST UČENCEV

ODDELČNA SKUPNOST je skupnost učencev posameznega oddelka. Vodi jo predsednik, ki zastopa oddelčno skupnost v šolski skupnosti.

Pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev, predlagajo spremembe in obravnavajo tekočo problematiko v oddelku.

Skupnost učencev šole predstavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti posameznega oddelka. Skladno z vzgojnim načrtom šole bodo v oddelkih izbirali frajerja meseca in konec šolskega leta frajerja leta.

V okviru šolske skupnosti deluje tudi ŠOLSKI PARLAMENT. Otroški šolski parlament skliče ravnatelj med člani skupnosti učencev šole. Na šolskem parlamentu obravnavajo tematiko, ki jo določijo člani republiškega otroškega parlamenta. Izbrani predstavniki šole se udeležijo medobčinskega otroškega parlamenta.

Tema letošnjega šolskega parlamenta »Duševno zdravje otrok in mladih«.

INDIVIDUALIZACIJA

Individualizacija je na naši šoli uzakonjena pravica vsakega učenca. Vzgoja in izobraževanje potekata v skladu s predmetnikom, učnim načrtom in individualiziranim programom, ki ga izdela strokovna skupina za vsakega učenca (Uradni list RS, 54/00). Individualiziran program je narejen v 30 dneh po sprejemu otroka v šolo. Člani strokovne skupine so vsi strokovni in svetovalni delavci, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo z učencem. Starši ste vabljeni v mesecu oktobru na predstavitev individualiziranega programa, prav tako pa ste vabljeni na vmesno evalvacijo ciljev v mesecu januarju oz. februarju in na končno evalvacijo v mesecu maju oz. juniju. Starši lahko na popoldanskih pogovornih urah skupaj s strokovnimi delavci vsak mesec preverite uresničevanje individualiziranega programa.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Skladno z organizacijskimi možnostmi bomo učencem ponudili možnost vključitve v različne interesne dejavnosti, ki bodo glede na urnik in program interesnih dejavnosti potekale v različnih terminih, nekatere redno, druge v strnjeni obliki.

Termini interesnih dejavnosti bodo objavljeni v zgibanki »Interesne dejavnosti 2022/23«.

št. interesna dejavnost mentor/ica udeleženci termin
1. PLANINSKI KROŽEK

Katarina Šlibar Jurajevčič

Maruša Pretnar

Irena Marinkovič

Martina Kolar

NIS

PPVI

ob sobotah ali ob petkih popoldan
2. OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mateja Jelenc Arnšek NIS – 2-5. RAZRED sreda, 6. šolsko uro
3. MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mateja Jelenc Arnšek 7.A, B IN 8. RAZRED ponedeljek 7. šolsko uro in četrtek preduro
4. Računalništvo Aleksander Šparemblek 7.8.9. NIS sreda, 7:15 – 8:00
5. Šolska shema Veronika Repinc Bajrič

7.,8.,9. razred

PPVI3,4,5

petki predura (7:15 – 8:00)
6 Prostovoljstvo Veronika Repinc Bajrič

7.,8.,9. razred

PPVI3,4,5

po dogovoru
7. Izdelava igrač Veronika Repinc Bajrič 4.,5. razred sreda od 13:15 – 14:00
8. Podjetniški krožek NIS Mojca Nučič 9. razred ponedeljek, 5 šolska ura
9. Obrazna refleksoterapija za gospodične Veronika Goličič učenke programov PPNIS in PPVI po dogovoru
10. Šahovski krožek Branko Štetner učenci PPNIS  od 5. do 9. razreda in PPVI petek predura (7.15-8.00)
11. Prometni krožek

Branko Štetner

Aleksander Šparemblek

učenci PPNIS od 5. do 9. r

po dogovoru

predura torek, četrtek

12 Poldkova glinca Matejka Legat učenci PPVI, NIS

vsak četrtek po pouku

12.oo-13.30

13. Računalništvo PPVI Maruša Pretnar učenci PPVI 3 – 5 četrtek 14.30 – 15.30
14. Specialna olimpiada

Jerneja Koselj

Branko Štetner

Katarina Šlibar Jurajevčič

učenci PPVI Priprava in spremljanje na tekmovanjih pod okriljem SOS
15. Taktilna integracija, Gradniki gibanja, Bal-A-Vis-X Jerneja Koselj PPVI 1,2 individualno po pouku
16. Ure za tujce Jerneja Koselj PPVI 1 individualno po pouku
17. Ustvarjalno – podjetniški krožek

Maja Potočnik, Matejka Legat

Mateja Mlačnik

PPVI starejši med počitnicami ali v popoldanskem času, po dogovoru
18. Noč Pravljic Aljoša Trampuš Šeruga, Jerneja Koselj, Maruša Pretnar, Katarine Šlibar Jurajevčič PPVI in NIS spomladi
19. Tekaški krožek

Branko Štetner

Irena Marinkovič

Polonca Čelik

PPNIS (5. do 9. razred)

PPVI 4b5b

udeležba na tekaških prireditvah po dogovoru
20. Jezikajmo po slovensko Polonca Čelik NIS 7a pred ali po pouku, 2 x tedensko
21. Individualne urice

Jerneja Koselj

Robert Primc

Polona Škufca

PPVI4a – Kaja Novak 2 x tedensko (sreda in petek)

 

ŠOLA V NARAVI, TABORI

 • CŠOD Cerkno: za NIS 6. razred,
 • CŠOD in Terme Ptuj: za PPVI

Cena za prispevek staršev za šolo v naravi ali tabor je pripravljena na osnovi števila prijavljenih učencev, prevoznih stroškov, cene bivanja, cen dodatnih  organiziranih aktivnosti in je ustrezno zmanjšana za prispevek, ki ga za šolo v naravi nameni MIZŠ.

S celotno specifikacijo cene so starši seznanjeni pred izdajo obračuna na uvodnem roditeljskem sestanku.

Poročila o višini prispevka za šolo v naravi pripravi Andreja Kalan ob pomoči učitelja-pedagoškega vodje za posamezno šolo v naravi.

DNEVI DEJAVNOSTI

Šola mora na v vsakem oddelku izpeljati s predmetnikom opredeljeno število kulturnih, naravoslovnih, tehniških in športnih dni. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. 

IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2022/2023 bomo v programu PPVI izvajali izbirno vsebino Zdrav življenjski slog dve uri tedensko.

Na programu NIS bomo v letošnjem šolskem letu izvajali šest izbirnih predmetov:

 • Obdelava gradiv-les
 • Šport za sprostitev
 • Računalništvo-multimedija
 • Likovno snovanje
 • Prehrana in načini prehranjevanja
 • Ples

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem, ki imajo zaposlene starše, učencem vozačem in učencem, ki jim starši doma ne morejo nuditi ustrezne pomoči pri pisanju domačih nalog in utrjevanju znanja. V času podaljšanega bivanja imajo učenci možnost uživanja kosila, napišejo domače naloge in opravijo druge obveznosti, vključijo pa se lahko tudi v različne organizirane športne in ustvarjalne dejavnosti, projekte.

Skladno s smernicami MIZŠ smo oddelke podaljšanega bivanja organizirali tako, da se učenci v času PB lahko vključijo v posamezne interesne dejavnosti ter obiskujejo pevski zbor.

Na šoli smo organizirali štiri oddelke podaljšanega bivanja. S tem smo želeli zagotoviti optimalno pomoč za učence, ki imajo redne domače zadolžitve in omogočiti sodelovanje učencev, ki teh zadolžitev redno nimajo, v več ustvarjalnih dejavnostih.

Morebitne spremembe odhoda domov iz podaljšanega bivanja lahko sporočite na številke: 04 5834 150 in 041 758 671.

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo poteka od ponedeljka do petka od 6.30 do 8.00. Vodi ga Tjaša Čebulj.

DOPOLNILNI POUK

Dopolnilni pouk se izvaja enkrat tedensko za vse učence od 1. do 9. razreda OŠ NIS, ki imajo vrzeli v znanju ali pa potrebujejo dodatno razlago za posamezno učno snov.

DODATNI POUK

Dodatni pouk je namenjen učencem od 1. do 9. razreda OŠ NIS za pridobitev dodatnih znanj ter za pripravo na tekmovanja iz posameznih predmetov.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM

Učitelji, svetovalne delavke in asistentke za otroke s posebnimi potrebami bodo v okviru razpoložljivih ur nudili individualno pomoč učencem, ki jo najbolj potrebujejo, s predhodnim soglasjem staršev.

Dodatno pomoč bodo, pod strokovnim vodenjem šolske svetovalne delavke ali drugih strokovnih delavcev, izvajali tudi prostovoljci in zaposleni iz Ljudske univerze, dijaki in študenti. 

LOGOPEDSKE OBRAVNAVE

Logopedinji Ana Čop in Nina Hrovat bosta izvajali redne logopedske obravnave 2 krat tedensko. Pogostost obravnav bo odvisna od vrste in stopnje motenj v govorno-jezikovni komunikaciji.

DELOVNO-TERAPEVTSKE OBRAVNAVE

Delovno terapijo bo izvajala Irena Marinkovič, dipl. delovna terapevtka. Cilj in namen delovne terapije je preko ustvarjalne igre naučiti otroka, kako naj v vsakodnevnem življenju opravlja posamezne aktivnosti, da bo čim bolj samostojen in uspešen. Delovno-terapevtska obravnava pri otroku obsega učenje dnevnih aktivnosti (oblačenje, slačenje, obuvanje, hranjenje, rokovanje, itd.), razvijanje grobe in fine motorike, učenje pravilne drže, ravnotežja oz. stabilnosti, učenje pravilnih gibalnih vzorcev, igralne in kreativne aktivnosti, gibalno terapevtske aktivnosti, senzorno integracijo.

PSIHOLOŠKE OBRAVNAVE

Psihološko podporo učencem in staršem bo nudila psihologinja Tina Jordan. Njeno delo zajema preventivno svetovalno delo in izvajanje dodatne strokovne pomoči za učence s čustveno-vedenjskimi motnjami.

FIZOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE

Fizioterapevtske obravnave bo na OŠPS izvajal Bine Baloh, dipl. fiziot.. Fizioterapijo bo izvajal z učenci enkrat tedensko, ob sredah.

VKLJUČEVANJE UČENCEV V PRAKTIČNE OBLIKE POUKA

Učenci 9. razreda bodo spoznavali delovni proces v okviru tehniških dni, obiskov podjetij in srednjih šol, ki izvajajo programe NPI. Poleg tega imajo tedensko eno uro rezervirano za poklicno orientacijo, karierno usmeritev in učenje podjetništva.

 ŠOLSKI KOLEDAR

Prvi dan pouka:  1. 9. 2022

Konec šolskega leta 1.– 8.razred: 23. junij 2023

Konec šolskega leta 9. razred: 15. junij 2023

Šolske počitnice

jesenske počitnice: od 31. oktobra do 4. novembra 2022
novoletne počitnice: od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023
zimske počitnice: od 6. februarja do 10. februarja 2023
prvomajske počitnice: od 27. aprila do 2. maja 2023

 

Ocenjevalna obdobja

ocenjevalno obdobje trajanje konference
 prvo 1.9. -27.1. 2023

26. januar (1.-5. r.)

26. januar (6.-9.r.)

 drugo 28.1. – 23. (15.) 6. 2023 14. junij (9. r.)
22. junij (1. do 8. r., PPVI)

 

Šolski koledar

2022 četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA
ponedeljek – petek 31. 10. –  4. 11. JESENSKE POČITNICE
ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE
torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
nedelja 25. 12. BOŽIČ
ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek – ponedeljek 26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
2023 nedelja – ponedeljek 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO
petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ponedeljek –   petek 30. 1. – 3. 2. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
ponedeljek –   petek 6. 2. – 10. 2. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL
ponedeljek 13. 2.

POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL

(na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole)

petek – sobota 17. in 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
četrtek – torek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
ponedeljek – torek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA
četrtek 15. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
petek 23. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
ponedeljek – četrtek 26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE

 

Informativna dneva na srednjih šolah za učence 9. razredov:

petek, 17. 2. 2023

sobota, 18. 2. 2023

ZAPOSLENI NA ŠOLI

Priimek in ime Področje
Valančič Aleksandra Ravnateljica
Kolar Martina Pomočnica ravnateljice, računalničarka

Hrovat Nina

Čop Ana

Logopedinja

Globočnik Doris

Mojca Nučič

Svetovalna delavka
Jordan Tina Psihologinja
Marinkovič Irena Delovna terapevtka
Šparemblek Aleksander Knjižničar, ROID

Mobilno delo 

Šola Strokovna delavka
OŠ Prežihovega Voranca Bohinc Mojca
Komočar Neja/Šturm Nina
Vovk Klavdija
Šenk Urška
Resman Ana
Weissbacher Raša
Hrovat Nina
Čop Ana
OŠ Toneta Čufarja Božič Manja
Vovk Klavdija
Stamcar Ines
Šeruga Trampuš Aljoša
Novšak Jankovič Sonja
Šenk Urška
Hrovat Nina
Čop Ana
OŠ Koroška Bela Božič Manja
Gračnar Zupan Ana
Komočar Neja/Šturm Nina
Pašić Fatima
Hrovat Nina
OŠ 16. decembra Mojstrana in vrtec Rabič Metka
Petek Marijana
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in vrtec Vrabec Martina
Čop Ana
OŠ Žirovnica in vrtec Zupan Darija
Vrtec Jesenice Stare Alenka
Tavčar Vesna
Gabrovec Aneta
Pašić Fatima
Čop Ana
Hrovat Nina
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice Čop Ana
Hrovat Nina
Jordan Tina

 

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI):

Priimek in ime Področje
Koselj Jerneja Razrednik PPVI 1
Šlibar Jurajevčič Katarina Varuhinja
Pretnar Maruša Razrednik PPVI 2
Legat Matejka Varuhinja
Škufca Polona Razrednik PPVI 34a5a
Mlačnik Mateja Razrednik PPVI 4b5b
Potočnik Maja Varuhinja
Primc Robert Učitelj v posebnem programu
Jelenc Arnšek Mateja Učitelj v posebnem programu
Štetner Branko Učitelj v posebnem programu
Mlinarec David Učitelj v posebnem programu

 

Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS):

Priimek in ime Področje
Biličič Brina Razrednik 1. razreda
Jakše Karmen Drugi učitelj v 1. razredu, predmetni pouk TJA
Jeram Darja Razrednik 2. in 3. razreda
Goličič Veronika Razrednik 4. in 5. razreda
Cortes Simoes Tina Razrednik 6. razreda, predmetni pouk NAR, GOS
Čelik Polonca Razrednik 7.a razreda, predmetni pouk SLJ
Mateja Jelenc Arnšek Razrednik 7.b in 8. razreda, predmetni pouk GUM
Nučič Mojca Razrednik 9. razreda, predmetni pouk DRU
Čebulj Tjaša Spremljevalec na NIS, jutranje varstvo
Blažič Gabrijela Spremljevalec na NIS
Žnidarc Saška Spremljevalec na NIS
Češek Magda Predmetni pouk LUM
Hreščak Ilona Predmetni pouk MAT
Mlinarec David Predmetni pouk ŠPO
Repinc Bajrič Veronika Predmetni pouk TIT
Šparemblek Aleksander Predmetni pouk RO
Štetner Branko Predmetni pouk ŠPO

 

Oddelki podaljšanega bivanja (OPB):

Priimek in ime Področje
Jakše Karmen OPB 1,2
Marinkovič Irena OPB 2,4
Primc Robert OPB 1,2
Ravnik Barbara OPB 2,3
Čebulj Tjaša OPB 2,3
Biličič Brina OPB 1
Hreščak Ilona OPB 2,3
Jeram Darja OPB 2
Žnidarc Saška OPB 2,3

 

Tehnična služba:

Priimek in ime  področje
Kalan Andreja  računovodja – tajnik
Jekovec Marša  tajnik
Novak Urška administrator
Kalan Dušan  hišnik – šofer
Vidovič Bernarda  kuharica
Minkova Tatjana  snažilka
Stojmilova Sneža  snažilka
Čampara Sebiha  snažilka
Rak Benič Nejra Javna dela

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljne naloge ŠSS so: sodeluje pri prešolanju in sprejemanju novih učencev, svetuje učencem in staršem v težavah, vodi poklicno usmerjanje, sodeluje pri organizaciji zdravstvene kolonije ter skrbi za zdravstvene in zobozdravstvene preglede učencev, vodi delo prostovoljcev na šoli, vodi preventivni program (organizira strokovna predavanja in delavnice za učence, starše in učitelje), sodeluje pri pripravi in evalvaciji IP, ureja šolske prevoze, ter svetuje pri delu s šolsko skupnostjo in šolskim otroškim parlamentom.

Šolska svetovalno delo opravljata Doris Globočnik in Mojca Nučič.

Telefon: 04 583 41 51

DEJAVNOST MOBILNE SPECIALNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE

Strokovni delavci OŠ Poldeta Stražišarja opravljajo dejavnost nudenja dodatne strokovne pomoči in izvajanja diagnostike ter ostalo pomoč na večinskih šolah zgornje Gorenjske glede na ure, ki jih učenci večinskih šol dobijo z odločbami o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Na šolah svetujejo pri delu učiteljem in staršem, sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki, pripravijo predavanja in delavnice in sodelujejo v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

Strokovni delavci v mobilni službi pripravijo letni načrt dela in poročilo o delu mobilnega specialnega pedagoga.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolsko knjižnico vodi Aleksander Šparemblek, ki z novostmi seznanja tako učence kot učitelje.

Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka po določenem urniku, ki visi na vidnem mestu. Knjižničar vodi tudi video in fonoteko ter šolsko kroniko.

Učenci si izposodijo knjige za domače branje, za potrebe usvajanja FBZ (Finžgarjeve bralne značke), za bralno značko PPVI.

V okviru knjižnice deluje tudi bogata strokovna knjižnica, v kateri si lahko strokovni delavci šole izposodijo strokovno literaturo in revijalni tisk.

V času govorilnih ur je knjižnica dostopna tudi staršem.

Učbeniški sklad

Šolski učbeniški sklad vodi šolski knjižničar, Aleksander Šparemblek. Učenci si izposodijo učbenike, ki so v celoti financirani s strani MIZŠ. Učbenike za PPNIS šola izposoja učencem skladno z njihovo izdajo (obseg učbenikov se iz leta v leto povečuje), naročimo pa jih glede na potrebe šole (predvideno število učencev).

Ker so vsi izdani učbeniki na voljo tudi v elektronski obliki, lahko učenci, ki to potrebujejo, dobijo izvod učbenika za uporabo na računalniku.

ŠOLSKI SKLAD

Namen sklada je zvišati standard pouka, pomagati pri nakupu nadstandardne opreme in financirati dejavnosti in potrebe posameznega razreda in skupine, ki niso sestavine vzgojno-izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva pridobiva iz donacij, prispevkov občanov in staršev, zapuščin in drugih virov.

TRR: 01241-6030654232, sklic 299999.

SODELOVANJE S STARŠI

SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestal se bo vsaj dvakrat letno in se bo seznanil z LDN ter spremljal njegovo realizacijo, dajal predloge in pobude. Prvo sejo skliče ravnatelj.

Mandat članov Sveta staršev traja dve leti in se lahko ponovi. V kolikor bo članom sveta staršev potekel mandat ali jim bo mandat prenehal zaradi spremembe šolanja otroka, bodo novi člani predlagani na prvem roditeljskem sestanku.

RODITELJSKI SESTANKI

V posameznem oddelku so planirani 3 roditeljski sestanki v šolskem letu. Roditeljske sestanke organizira in skliče razrednik.

V oddelkih, kjer se učenci udeležijo šol v naravi, taborov ipd., roditeljski sestanek razredniki namenijo pripravi in seznanitvi staršev s programom in načinom dela v šoli v naravi.

Za starše učencev zaključnega razreda PPNIS načrtujemo roditeljski sestanek, ki je namenjen poklicnemu usmerjanju učencev.

POGOVORNE URE

Učitelji za starše izvajajo pogovorne ure, ki potekajo mesečno, običajno vsak drugi četrtek v mesecu, ob 17:30. V tem času so staršem na voljo vsi učitelji, šolska svetovalna delavka in ravnateljica. Vabila za pogovorne ure pripravi šolska svetovalna delavka.

Učitelji imajo tedensko rezerviran termin za pogovorne ure v dopoldanskem času, glede na svoj urnik. Razpored dopoldanskih pogovornih ur je objavljen na spletnem mestu šole. Starši se za obisk v času dopoldanskih pogovornih ur predhodno najavijo (preko telefona ali beležke).

UČITELJ DAN URA
Veronika Goličič petek 10:45 – 11:30
Tina Jordan sreda 12:25-13:10
Polonca Čelik ponedeljek 10:45 – 11:30
Magda Češek petek 8:50 – 9:35
Veronika Repinc Bajrič torek 11:35 – 12:20
Darja Jeram četrtek 9:55 – 10:40
Karmen Jakše sreda 9:55 – 10:40
Mojca Nučič torek 8:45 – 9:30
Branko Štetner petek 11:35-12:20
Polona Škufca torek 11:30 – 12:30
Jerneja Koselj četrtek 12:00 – 13:00
Maruša Pretnar petek 9:30 – 10:30
Mateja Mlačnik sreda 9:30 – 10:30
Maruša Pretnar petek 9:30 – 10:30
Robert Primc četrtek 11:30 – 12:30
Irena Marinkovič ponedeljek 10:30 – 11:30
Brina Biličič četrtek 8:50 – 9:35
Ilona Hreščak ponedeljek 11:35 – 12:20
Tina Cortes Simoes petek 8:00 – 8:45
Mateja Jelenc Arnšek petek 10:45 – 11:30

 

V kolikor se starši dvakrat zapored ne udeležijo pogovornih ur, jih razrednik povabi k udeležbi.

OSTALA SREČANJA S STARŠI

Starši se v delo šole v skladu z NIJZ lahko vključujejo na druge načine:

 • povabimo jih na prireditve, kjer nastopajo učenci, po predhodnem dogovoru se lahko udeležijo učne ure in skupnih aktivnosti (izletov,…);
 • skupaj z društvom Sožitje organiziramo delavnice za starše otrok v PPVI, kjer skupaj z otroki ustvarjajo likovne kreacije;
 • priložnostne tematske delavnice za starše in otroke;
 • odprte ure pouka za starše,
 • klub za starše,
 • neformalna druženja na pobudo staršev ali delavcev šole,
 • tapkanje po metodi EFT za starše…

Pri delu s starši bomo upoštevali priporočila NIJZ.

 ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šola za vse učence obvezno organizira malico. Šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano in dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, v letnem delovnem načrtu.

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto ali kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu, ki ga dobite v šoli, in se hrani do konca šolskega leta. Lahko se jo kadarkoli prekliče.

Cena prehrane za šolsko leto 2022/23 je:

 • malica 0,90 EUR in
 • kosilo 2,80 EUR.

Plačilo je preko položnice.

V skladu z odločbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih financ subvencioniranje šolske prehrane ureja pristojni center za socialno delo.

Dolžnosti učenca oziroma staršev, ki nastopijo z oddajo prijave:

 • spoštovanje pravil šolske prehrane,
 • plačevanje prispevkov,
 • pravočasno odjavljanje obrokov,
 • plačilo polne cene, če se obroka pravočasno ne odjavi,
 • sporočanje sprememb (v roku 30 dni). 

ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

V primeru odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano zjutraj med 7.00 in 8.00 tako, da pokličejo v tajništvo (04 583 41 50) ali na mobilni telefon (041 758 671). Odjavo prehrane lahko sporočijo tudi preko elektronske pošte: info@poldestrazisar.si.

Če obrok ni pravočasno odjavljen, se plača polna cena obroka (0,90 EUR za malico in 2,80 EUR za kosilo). Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja).

Za šolske obračune skrbi Andreja Kalan.

Telefonska številka: 04 583 41 60, 041 758 671

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA

V šolskem letu 2022/2023 bomo za učence 6. in 9. razreda programa PPNIS organizirali izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ).

NPZ izvaja Republiški izpitni center, gre za eksterno preverjanje znanja učencev tekom več let. Učenci programa PPNIS se k preverjanju prijavijo prostovoljno. Rešene naloge se ocenijo eksterno. Z informacijo o dosežku na NPZ starši, učenci in učitelji dobijo vpogled v širše znanje učencev. NPZ se bo izvajalo po izvedbenem koledarju za NPZ, ki ga objavita RIC in MIZŠ. Podrobni izvedbeni koledar bo objavljen tudi na spletnem mestu šole.

sreda 4. 5. 2023 Slovenščina, 6. in 9. razred
petek 8. 5. 2023 Matematika, 6. in 9. razred
torek 10. 5. 2023 Naravoslovje, 9. razred

 

ŠOLSKI PREVOZI

Učenci prihajajo v šolo peš, z avtobusom ali s šolskim kombijem. Čas odhodov in prihodov prevoznih sredstev se lahko spremeni zaradi različnih okoliščin.

O spremembi boste naknadno in pravočasno obveščeni.

KOLESARSKI IZPIT

Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko opravi otrok, je prvi pravi dokument, ki otroku daje določeno samostojnost, pravico, da gre sam na cesto ter hkrati odgovornost za varno sodelovanje v prometu.

Program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa izvajajo le učitelji, ki so uspešno opravili seminar za izvajalce programa usposabljanja v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zavoda za šolstvo RS. Program usposabljanja otrok za vožnjo kolesa predvideva 3 dele:

 • pridobivanje teoretičnih znanj in preizkus znanja,
 • spretnostna vožnja s kolesom po poligonu (spretnostnem in prometnem),
 • praktična vožnja  v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita.

Po uspešno opravljenem celotnem programu otrok pridobi kolesarsko izkaznico kot poseben predpisan obrazec, ki jo podpišejo tako na šoli kot tudi starši. S kolesarsko izkaznico otrok lahko samostojno sodeluje v prometu. Seveda pa ob tem potrebuje v novih ali v zelo prometno zahtevnih situacijah še vedno pomoč odraslih.

NADSTANDARDNI PROGRAM

Poleg rednega pouka bomo organizirali in izvajali tudi pester nadstandardni program in s tem pozitivno vplivali na kvaliteto vzgoje in izobraževanja. Vse aktivnosti bomo izvedli v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ.

 • Projekt Šolska shema
 • Rastem s knjigo
 • Projekt Teden pisanja z roko
 • Šolski vrt bomo začeli načrtovati, ob koncu gradbenih del pa nadaljevali z delom
 • Projekt »Naš tek«
 • Drsanje za učence NIS in PPVI v dvorani Podmežakla.
 • Projekt Berem z Brihto za učence PPVI.
 • Projekt Rastem s knjigo za učence 7. NIS.
 • Projekt Poldkova kavarna.
 • Projekt izdelave Poldkovih drobtin.
 • Finžgarjeva bralna značka.
 • Kekčevi dnevi, Čufarjev maratonček
 • Učenci se bodo redno udeleževali raznih likovnih, umetniških, tehniških, fotografskih natečajev,  športnih, računalniških, tehniških… tekmovanj.
 • Sodelovanje z Mladinskim centrom Jesenice.
 • Sodelovanje z Društvom Žarek.
 • TVU – teden vseživljenjskega učenja.
 • Sodelovanje z Ljudsko univerzo Jesenice pri različnih priložnostnih projektih.
 • Dopisovanje učencev krožka Prostovoljstvo z varovanci Doma upokojencev Franceta Berglja. Sodelovanje z Zvezo Sožitje, Jelšo, Šentom, ZDPM…
 • Sodelovanje z OŠ Antona Janše, CUDV Matevža Langusa
 • Organizirali bomo Noč pravljic, ko učenci preživijo noč v šoli.
 • Tekmovanja za učence PPVI v okviru Specialne olimpijade Slovenije.
 • Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe
 • aktivno sodelovanje v skupnosti šol sodelovanje z Zavodom Lepa si.

PROJEKTNO DELO

V skladu s potrebami in zmožnostmi se vključujemo v občinske, državne in mednarodne projekte.

 • Projekt SCPI se je zaključil, dejavnosti se nadaljujejo v okviru ‘specifike’
 • Triletno izobraževanje oziroma razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.
 • Triletno izobraževanje oziroma razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje.
 • Dvoletni razvojni projekt Dvig digitalne kompetentnosti
 • Projekt »Računanje je igra«.
 • Projekt »Od šole do šole« ter »od vrtca do vrtca«.
 • Projekt Šolska shema
 • Projekt »Rastem s knjigo« .
 • Projekt Teden pisanja z roko 2023
 • Projekt »Berem z Brihto«
 • Bolšji sejem.
 • Noč pravljic.
 • “Frajer meseca”,
 • Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe,
 • Delo s tujci, priseljenci
 • Podnebna ozaveščenost in družbena odgovornost – “zmanjškarstvo”

V kolikor se bo tekom šolskega leta pokazala priložnost sodelovanja v drugih projektih, se bomo skladno z dogovorom učiteljev prijavili za sodelovanje.

ŠOLSKI ZVONEC

NIS
URA/ODMOR od – do
1. URA 8.00 – 8.45
2. URA 8.50 – 9.35
MALICA 9.35 – 9.55
3. URA 9.55 – 10.40
4. URA 10.45 – 11.30
5. URA 11.35 – 12.20
6. URA 12.25 – 13.10
KOSILO 13.10 – 13.30
7. URA 13.30 – 14.15

 

OPB NIS
URA od – do
5. URA 11.30 – 12.20
6. URA 12.20 – 13.10
KOSILO 13.10 – 13.30
7. URA 13.30 – 14.20
8. URA 14.20 – 15.10
9. URA 15.10 – 16.00

 

PPVI
URA od – do
1. URA 7.30 – 8.30
2. URA 8.30 – 9.30
3. URA 9.30 – 10.30
4. URA 10.30 – 11.30
5. URA 11.30 – 12.30
6. URA 12.30 – 13.30

 

OPB PPVI
URA od- do
5. URA 11.30 – 12.20
6. URA 12.20 – 13.10
KOSILO 13.10 – 13.30
7. URA 13.30 – 14.20
8. URA 14.20 – 15.10
9. URA 15.10 – 16.00

 

OPRAVIČILO ZA IZOSTANEK OD POUKA

Prosim, da opravičite izostanek od pouka mojemu sinu/hčeri

___________________________, učencu/učenki ________ oddelka,

od __________ do _________ zaradi _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

V /Na ____________, dne ____________

 

Podpis staršev/skrbnika:

________________________

PODATKI O ŠOLI

 

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice                       

Ulica Viktorja Kejžarja 35,4270 Jesenice

internetna stran: http://www.poldestrazisar.si

TRR – odprt pri UJP:  SI56 0124 1603 0654 232

Davčna številka: 40778487

Nismo zavezanci za DDV

Matična številka: 5719119

                                                                                        

Ravnateljica:                                                                      04 583 41 55

Aleksandra Valančič

aleksandra.valancic@poldestrazisar.si

 

Pomočnica ravnateljice:

Martina Kolar

martina.kolar@poldestrazisar.si

 

Tajništvo:                                                                       

Marša Jekovec                                                                      04 583 41 50

Urška Novak

info@poldestrazisar.si                                                      041 758 671

 

Svetovalna služba:                                                        04 583 41 51

Doris Globočnik, Mojca Nučič

svetovalna.sluzba@poldestrazisar.si

 

Računovodstvo:                                                            04 583 41 60

Andreja Kalan

andreja.kalan@poldestrazisar.si

 

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice

 

 

 

(Skupno 625 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost