04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Projekt Varno in vzpodbudno učno okolje

Razvojna naloga:

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2020/21 pričel z novo razvojno nalogo Varno in vzpodbudno učno okolje, v katero je vključena tudi naša šola.

Cilji razvojne naloge:

 •  konkretna, na ravni šole usklajena strategija krepitve VSUO, prilagojena specifičnim potrebam in zmožnostim vsake šole in smiselno povezana z ostalimi projektnimi aktivnostmi na šoli.
 • Aktivnosti temeljijo na programu usposabljanja timov in njihovem vmesnem preizkušanju in prenosu na kolektiv in
 • na koncu usposabljanja privedejo do strategije VSUO na ravni šole. 

Področja dela:

I. PSIHOSOCIALNI ODNOSI  IN VODENJE RAZREDA                                                                                                                          

 • Povezanost počutja, klime in učne zavzetosti  ter odnosna kompetenca pedagoškega delavca                                                                                                                                               
 • Vodenje razreda.       

S pomočjo tega modula smo ozavestili povezanost dobrih odnosov, dobrega počutja in učne zavzetosti.

S prirejeno lestvico smo na v razredih NIS na višji stopnji ugotavljale, kakšna je razredna klima. Izkazalo se je, da je prav v vseh razredih klima pozitivna, okolje pa varno. To je prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen, da otroci radi in dobro delajo.

S pomočjo lestvice, smo ugotovili tudi, da je klima v učiteljskem kolektivu sodelovalna, pozitivna, in spodbujajoča, zaposleni pa se počutijo koristni in uspešni. To nedvomno vpliva na uspešno delo v razredu. Kolektiv je izdelal tudi skupni izdelek. Izdelali smo Poldetovo mavrico, kjer smo ob razmišljanju o tipih učitelja razmišljali. Izkazalo se je, da ima naša mavrica samo dve barvi – rdečo in oranžno. Smo torej odločni in sentimentalisti. 🙂

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

S svojim načinom dela potrjujemo, da je odnosna kompetenca ključna za dobro klimo in počutje, dober stik med učiteljem in učencem pa je ključnega pomena za dobre odnose in izgradnjo zaupanja v lastne zmožnosti. Za zdrav razvoj otroka je torej obvezno součinkovanje spodbudnosti in odločnosti.

 

II. ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE 

 •  Mala šola čustvene pismenosti, čuječnost in interakcijske vaje, programi CASEL.                                   
 •  Čustva in empatija.         

Z učenci so bile v času izvedbe drugega modula izvedene številne dodatne aktivnosti na področju čustvenega in socialnega učenja. Strokovne delavke smo organizirale šolo čustvene pismenosti v različnih oddelkih, v sklop katere so bile zajete vaje izražanja in prepoznave čustev, vaje z nedokončanimi stavki in vaje čuječnosti. Za učence smo izvedle smo tudi treninge nenasilne komunikacije. 

V okviru kolektiva smo izvedle vaje z nedokončanimi stavki. Zaposleni so morali dopolniti spodaj napisane stavke, dopolnitve so se morale navezovati na njihovo službo, ki jo opravljajo na naši šoli.

Skrbi me…
Bojim se, da…
Jezi me, da…
Nikakor si ne želim, da…
Razžalostim se, ko…
Obremenjuje me, da…
Tudi jaz bi rad/a…
Najbolj se razveselim…
Sprostim se, ko…
Zaupam lahko, ko…
Ponosna/en sem, ko…
Varno se počutim, ko…
Sprejeto/ega  se počutim, ko…

Na povabilo se je odzvalo 11 zaposlenih. Analiza je pokazala naslednje ugotovitve:

Največ odgovorov je bilo povezanih z

 1. ODNOSI V SLUŽBI

–          odgovori so vezani na odnose med zaposlenimi in na odnose med zaposlenimi in nadrejenimi;

–          le 2 od 37 dopolnitev izražata skrb , da se včasih odnosi malo poslabšajo, vsi ostali odgovori pa nakazujejo na dobre, spoštljive odnose;

–          zaposleni želijo še naprej ohranjati in razvijati temeljne življenjske vrednote;

–          zaposleni si želijo, da so slišani, da se ne počutijo nemočne, da se jim zaupa, da imajo podporo tudi ko jim kaj ne gre najbolje, pomembna jim je odkrita komunikacija in iskrenost na vseh ravneh;

–          veliko jim pomeni  sproščen klepet s sodelavci.

Še naprej naj delavci sproti oziroma pravočasno izražajo svoje težave, odgovorni pa naj si vedno vzamejo čas za poslušanje in iskanje primernih in pravih rešitev.

 1.               STROKOVNOST NA DELOVNEM MESTU

–          zaposleni si zelo želijo biti strokovni, vestni, odgovorni, kvalitetni, pravočasni pri opravljanju svojih službenih nalog;

–          želijo si ponujati aktivnosti, ki učencem zagotavljajo napredek in srečo.

Zaposleni naj v svojo strokovnost verjamejo, jo zagovarjajo in si zaupajo.

 1.               UČENCI  oziroma uporabniki šole

Želja zaposlenih po napredku in osebni sreči učencev je zelo velika, ob tem čutijo ponos in veselje, posledično pa tudi veselje do opravljanja svojega poklica

 1. STARŠI  učencev šole

–          dobro, konstruktivno in pošteno sodelovanje s starši se zaposlenim zdi zelo pomembno;

–          zaposlene spravlja v stisko, kadar se starši ne držijo ali se ne zmorejo držati dogovorov, ki jih sprejmejo skupaj;

–          občasno zaposleni dobijo občutek, da je vloženi trud staršev za srečo in uspeh njihovega otroka premajhen.

 1. EPIDEMIJA oz. COVID 19u

Tako kot v  šolskem  letu 2020/2021, je tudi pri teh odgovorih tema  povezana z ukrepi NIJZ zelo izpostavljena. Na šoli in pri delu z OPP je to prišlo še bolj do izraza, ker je odgovornost zaposlenih do dobrega počutja in zdravja še večja in zelo pomembna. Ukrepi so bistveno spremenili osebne stike, nasmeh in dotik.

Zaposleni smo ponosni, da so učenci šole hitro in odgovorno sprejeli  dogovorjene ukrepe in jih upoštevali.

Vsi zaposleni in učenci šole si zaslužijo pohvalo za sprejemanje in vzdrževanje ukrepov povezanih z epidemijo.

 1. POŠKODBE PRI UČENCIH

Strah zaposlenih  pred različnimi poškodbami  učencev v času, ko so v šoli, je bil izpostavljen v smislu, da si tega ne želijo in se tega bojijo.

Ta strah je povezan z samo naravo dela, specifičnimi značilnostmi in potrebami otrok in veliko odgovornostjo zaposlenih do soljudi in strokovnega opravljanja službe.                                                                                                                                                              

III.NEŽELENO VEDENJE IN NASILJE                                                                                                                                                                                  

 • Ravnanje v primerih neželenega vedenja, 4 R in ABC model                                                                                                                                                                                                                   
 • Obravnava in preprečevanje medvrstniškega nasilja, protokol za ravnanje v primeru nasilja                                                

IV.PODPIRANJE PROCESOV V KOLEKTIVU IN NAČRTOVANJE NA RAVNI POUKA IN ŠOLE                                               

 • Vodenje procesov v kolektivu, reševanje dilem in refleksije                                                                                                                                                          
 • Umeščanje vsebin v pouk , v RaP in razredništvo ter načrtovanje strategije VSUO za raven šole.

Izbirni modul z lastno kombinacijo izbirnih tem: medvrstniški odnosi, ranljive skupine, hipersenzitivni otroci, spletno nasilje, spolna vzgoja, klima in kultura šole, dvojno izjemni učenci, učenci z motnjami vedenja/čustvovanja, učenci v stiski, kolegialni coaching in supervizija za podporo strokovnim delavcem.

(Skupno 424 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost